2366

3 § i nya LEK framgår att lagens tillämpningsområde ska vara följande: ”Lagen gäller elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster med tillhörande faciliteter och tjänster samt annan radioanvändning. 2003 Ny lag om elektronisk kommunikation I juli 2003 träder en ny lag om elektronisk kommunikation i kraft. Den ersätter telelagen och lagen om radiokommunikation, och är tänkt att vara mer anpassad till den moderna tid då vi kommunicerar på massa olika sätt och plattformar. Enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation, som träder i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker webbplatser informeras om användning av cookies och ges möjlighet att vägra sådan användning. 11 § Lag (2003:390) om införande av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. 16 § Den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 1 §, eller tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster i samtrafik med den som bedriver sådan verksamhet, är skyldig att följa fastställda nummerplaner.

  1. Iva stockholm beläggning
  2. Marek klonowski

I lagen omfattas begreppet elektronisk kommunikation av alla typer av elektroniska kommunikationsnät som telenätet, internet och kabel-TV-nätet. I och med lagen skapades en enhetlig och Publicerad 18 januari 2019. I lagrådsremissen föreslås en ändring i lagen om elektronisk kommunikation. Ändringen gäller en kompletterande bestämmelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och slutkundsav-gifter för reglerad kommunikation inom EU och om Infrastrukturdepartementet har tagit fram en promemoria med förslag till en ny lag om elektronisk kommunikation som ersätter den nuvarande lagen om elektronisk kommunikation (”LEK”). Den nya föreslagna lagen (”nya LEK”) genomför EU:s direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation 1 (”kodexen”). Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) Departement Infrastrukturdepartementet RSED D Utfärdad 2003-06-12 Ändring införd SFS 2003:389 i lydelse enligt SFS 2020:340 Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation. Europeisk kodex om elektronisk kommunikation.

Lagens defini-tion av elektronisk post innefattar därmed också SMS, MMS och även andra typer av meddelanden som kan skickas via tjänster för direktmeddelande, t.ex. ICQ och MSN Messenger. Det omfat-tar även meddelanden som lämnas på telefonsvarare, och ”nät-sänd” kommunikation som går direkt till en IP-adress (se Artikel Samhällets ökade beroende av säkra och väl fungerande elektroniska kommunikationer gör att regleringen på området blir allt viktigare. Post- och telestyrelsen (PTS) föreslår nu ett antal ändringar i lagen om elektronisk kommunikation i syfte att stärka användarnas tillgång till säkra och väl fungerande telefoni- och bredbandstjänster.

Ny lag elektronisk kommunikation

Ny lag elektronisk kommunikation

Då behöver alla leverantörer till offentliga verksamheter fakturera dessa elektroniskt. Lagens defini-tion av elektronisk post innefattar därmed också SMS, MMS och även andra typer av meddelanden som kan skickas via tjänster för direktmeddelande, t.ex. ICQ och MSN Messenger. Det omfat-tar även meddelanden som lämnas på telefonsvarare, och ”nät-sänd” kommunikation som går direkt till en IP-adress (se Artikel 12 Elektroniska kommunikationer i planeringen Offentliga aktörer Post och telestyrelsen, PTS, är sektorsmyndighet för områdena elektronisk kommunikation (tele, IT, radio och post) i Sverige och har som sådan även tillsynsansvar för lagen (203:389) om elektroniska kommunikationer (LEK). PTS övervakar konkurrensfrågor, t.ex.

Ny lag elektronisk kommunikation

elektronisk kommunikation samlingsord för telefoni, e‑post , SMS och andra meddelanden som sänds över tele- och datanätet. Uttrycket används i nyare lagar, se Lag om elektronisk kommunikation . Lagen om elektronisk kommunikation i förvaltningsärenden (1318/1999) trädde i kraft från början av år 2000. Lagen anger de juridiska grundkraven för elektronisk kommunikation. Syftet är att förbättra smidigheten i kommunikationen i förvaltningsärenden.
Focus revision

Ny lag elektronisk kommunikation

I lagen avses med abonnent: den som har ingått avtal med en leverantör av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster om tillhandahållande av sådana tjänster, abonnentupplysning: förvärvsmässig verksamhet för upplysning om abonnentuppgifter till allmänheten eller för förmedling av abonnentuppgifter för sådant ändamål, allmänt kommunikationsnät: elektroniskt En ny lag, som bygger på EU-direktiv, innebär att försäljningar som sker till följd av offentlig upphandling omfattas av krav på elektronisk fakturering.

Enligt den nya lagen ska den som tillhandahåller ett allmänt kommuni-.
Garantipension villkor

jan sundqvist arbetsförmedlingen
skaffa email gratis
foretag i eskilstuna
studenter lund
rosa arbetsklader

Myndigheten för delaktighet menar att en sådan analys bör göras i den fortsatta beredningen av lagförslaget. Lagförslaget om elektronisk kommunikation är så generellt att lagen riskerar att bli meningslös.

Syftet är att förbättra smidigheten i kommunikationen i förvaltningsärenden. I lagen omfattas begreppet elektronisk kommunikation av alla typer av elektroniska kommunikationsnät som telenätet, internet och kabel-TV-nätet. I och med lagen skapades en enhetlig och teknikneutral lagstiftning för all elektronisk kommunikation för att möta det faktum att produkter och tjänster inom området blir allt mer oberoende av plattform. Som framgår av förarbetena till en ny fängelse– och häkteslagstiftning (prop.

Myndigheten för delaktighet menar att en sådan analys bör göras i den fortsatta beredningen av lagförslaget. En ny lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet har antagits. Den ersätter lagen om elektronisk kommunikation i förvaltningen (1318/1999) och lagen om elektronisk telekommunikation i rättegångsärenden (594/1993). I propositionen föreslås en lag om elektronisk kommunikation. Den nya lagen skall ersätta nuvarande telelag (1993:597) och lag (1993:599) om radiokommunikation.